Regulamin

I. Definicje

 1. Sprzedający – firma:

Ariel Mazur
Cząstków Mazowiecki 19
05-152 Czosnów

NIP: 531-158-73-46

KONTO BANKOWE: 45 2030 0045 1110 0000 0280 4050

 1. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby własne.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 4. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość produktu, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest na stronach Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 5. Zamówienie – każda oferta zawarcia umowy kupna-sprzedaży

 

II. Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 3. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktu Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia.
 4. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży, w ramach której dostawa nie jest realizowana do Kupującego, wymaga ponadto złożenia przez Kupującego oświadczenia o posiadaniu zgody na udostępnienie danych osobowych osoby do której kierowana jest dostawa.
 5. Realizacja umowy płatnej za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a płatnej przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
 6. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień wieloproduktowych najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji umowy.
 7. Zakupiony produkt wraz z wybranym dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon) jest wysyłany w dni robocze wybranym przez Kupującego przewoźnikiem na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

 

III. Odpowiedzialność Sprzedającego

 1. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, Konsument powinien przesłać na adres Sprzedającego.
 3. W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego produktu Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Sprzedający w ciągu dziesięciu dni dokona zwrotu pieniędzy.
 4. Zgodnie z  art. 10 pkt. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) zwrotowi przez Konsumenta nie podlegają produkty:

a. o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

b. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie na zasadach rękojmi.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą
  o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

IV. Postanowienia końcowe

 1.  O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://www.powerflower.waw.pl/regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 2. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego
  w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.powerflower.waw.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo
  i rzeczowo.
Tulipany Warszawa